Warsztaty szkoleniowe z tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w PSP

W dniach 16-20 kwietnia br. na bazie Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Łubiance odbyły się krajowe warsztaty szkoleniowe przeznaczone dla pracowników służby bhp Komend Wojewódzkich, Komend Miejskich (kat. I) oraz szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Warsztaty te pt. "Zadania i wyzwania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwowej Straży Pożarnej" miały na celu:

 • doskonalenie warsztatu pracy funkcjonariuszy i pracowników realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwowej Straży Pożarnej;
 • analizę i omówienie trudnych przypadków związanych z wypadkowością w służbie i pracy;
 • przeprowadzenia szkolenia okresowego dla funkcjonariuszy i pracowników realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • umacnianie współpracy pomiędzy funkcjonariuszami i pracownikami służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwowej Straży Pożarnej.

Nowe akty prawne - BHP

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu informuje, że weszły w życie następujące nowe akty prawne dot. BHP:

 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o odszkodowaniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. z 2014 poz. 616);

Niniejszą ustawą zmienia się m.in.: ustawę z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z 24.08.1991 r o Państwowej Straży Pożarnej oraz uchyla się ustawę z dnia 16.12.1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 r., w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r poz. 863);

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem MSWiA z 10.10.2011 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji (Dz. U. nr 243, poz. 1453), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. 2014 poz. 616).

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 r., w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 866).

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem MSWiA z dnia 18.12.2002 r., w sprawie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługują odszkodowania określone w ustawie (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 75 oraz z 2005 r. nr 210, poz. 1753), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostający ch w związku ze służbą (Dz. z 2014 r. poz. 616).

 

Powyższe akty prawne dostępne są do pobrania w zakładce AKTY PRAWNE pod pozycją 08,09,10.

Warsztaty doskonalące BHP

W dniu 27 marca 2014 roku Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu zorganizowała "Warsztaty doskonalące bezpieczeństwa
i higieny pracy
" przeznaczone dla służby bhp z komend miejskich/powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego. Przedmiotowe warsztaty odbyły się w
Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

Gospodarzem warsztatów była Komenda Miejska PSP we Włocławku. Uroczystego otwarcia dokonali:

 • st.bryg. Krzysztof Michałowski - zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • kpt. Sławomir Gotowicz - zastępca Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku,
 • prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski - Rektor WSHE.

Wykłady wygłosili:

 • Wojciech Koper - Państwowy Inspektor Sanitarny MSW na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego - „Czynniki biologiczne
  w środowisku służby/pracy"
  ,
 • Sylwia Wysocka - Starszy Asystent Państwowego Inspektora Sanitarnego MSW na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego - „Czynniki chemiczne w środowisku służby/pracy",
 • Roman Wzorek - Nadinspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy - „Wypadki oraz problematyka z nimi związana",
 • mł.kpt. Łukasz Król - Komenda Główna PSP - „Problematyka sporządzania analiz bhp".

Wykładom przysłuchiwali się także: Prorektor WSHE dr Władysław Kubiak, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych prof. nadzw. WSHE dr Henryk Stępień.

Aktualności

Decyzja nr 34 - podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu informuje, że w elektronicznym Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 marca 2014 r. (poz. 19), ogłoszona została Decyzja nr 34 Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie podwyższania kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji.

Powyższą Decyzję można pobrać z zakładki "Akty Prawne" w dziale BHP, pod pozycją nr 13.

 

PM/2014

Nowe akty prawne

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu informuje o wejściu w życie następujących aktów prawnych:

 • od dnia 14 września 2012 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. z 2012 r. poz. 1018);
 • od dnia 3 sierpnia 2012 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 890).

Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW

W związku z ogłoszeniem dnia 3 sierpnia 2012 r. ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi o raz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, informujemy, że od dnia 3 września 2012 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA zmienia nazwę na Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.