Słownik behapowca

Aerozol – Rozproszone w powietrzu cząsteczki pyłu, lub kropelki cieczy.

Amplituda – Największa wartość A0 osiągana przez wielkość fizyczną A, zmieniającą się w czasie t w sposób harmoniczny, tj. proporcjonalnie do sin (ωt+[]0), gdzie ω – częstotliwość kątowa, []0 – początkowa faza drgań. Pojęcie amplitudy wprowadza się też dla wielkości zmieniających się okresowo, lecz nieharmonicznie. W tych przypadkach przez amplitudę najczęściej rozumie się największą (co do wielkości bezwzględnej) wartość różnicy danej wielkości i jej wartości średniej.

Awaria – Niespodziewane (nieplanowane), nagłe zdarzenie (wydarzenie), które powoduje lub może (jest w stanie) spowodować obrażenia u ludzi lub uszkodzenia budynków, zakładów, materiałów lub uszkodzenia środowiska.

Awaria przemysłowa – Zdarzenie, które nastąpiło w wyniku niekontrolowanych zmian/niekontrolowanego przebiegu jakiejkolwiek działalności związanej z substancjami niebezpiecznymi (z udziałem substancji niebezpiecznych) na terenie instalacji na przykład w czasie produkcji, wykorzystywania, przechowywania, usuwania (składowania), obchodzenia się z nimi lub w transporcie - w zakresie objętym paragrafem 2d art. 2. (tzn. w odniesieniu do pilnej likwidacji skutków awarii w transporcie lądowym i operacji transportowych na terenie zakładu, który zajmuje się działalnością niebezpieczną).

Bezpieczeństwo – Sytuacja, w której nie występuje ryzyko niemożliwe do przyjęcia i obejmuje zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę środowiska, ochronę mienia.

Choroba zawodowa - to choroba znajdująca się w wykazie chorób zawodowych, jeżeli zostały spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy.

Chwilowe natężenie dźwięku – Wartość chwilowa strumienia energii akustycznej przepływającej przez jednostkową powierzchnię w kierunku chwilowej prędkości akustycznej w tym miejscu. Jest to wielkość wektorowa, która jest równa iloczynowi chwilowego ciśnienia akustycznego w punkcie i chwilowej prędkości akustycznej. 

Ciężki wypadek przy pracy (lub traktowany na równi z wypadkiem przy pracy) –  Wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, trwała, całkowita lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673 z późn.zm).

Ciśnienie poduszek uszczelniających (p) – Ciśnienie wywierane przez czasze tłumiące poprzez poduszki uszczelniające na okołouszne powierzchnie głowy jest wyrażone w Pa i obliczone wg wzoru:

p=f/s

w którym:

F - siła docisku czaszy tłumiącej, N,

S - pole powierzchni przylegania poduszki uszczelniającej do okołousznej powierzchni głowy, m2. NORMA PN-86/N-01309/02.

Czasza tłumiąca – Zasadnicza część nauszników mocowana na sprężynie dociskowej, wyposażona w poduszkę uszczelniającą i wykładzinę tłumiącą. NORMA PN-86/N-01309/02.

Czynniki niebezpieczne i szkodliweto czynniki, które mogą spowodować schorzenie, obniżenie sprawności organizmu, a także uraz ciała lub śmierć.

Czynnik uciążliwy – Czynnik nie stanowiący zagrożenia dla zdrowia pracownika, lecz utrudniający pracę lub przyczyniający się w inny istotny sposób do obniżenia zdolności do jej wykonania. W zależności od stopnia oddziaływania lub innych uwarunkowań pracy, czynnik uciążliwy może stać się szkodliwym, a czynnik szkodliwy niebezpiecznym.

Decybel [dB] – Względna logarytmiczna jednostka natężenia dźwięku. Decybelami określa się natężenie dźwięków odbieranych przez ucho ludzkie.

Diagnoza ergonomiczna – Stwierdzenie określonego stanu rzeczy, której przedmiotem są relacje w układzie: człowiek - obiekt techniczny

Dług czasowy – Różnica pomiędzy astronomicznym czasem lokalnym a wskazaniami wewnętrznego zegara biologicznego.

Dług tlenowy – Objętość tlenu pobierana przez płuca w okresie po zakończeniu wysiłku (lub bezdechu), która przekracza zapotrzebowanie metabolizmu spoczynkowego i jest zużywana do odbudowy rezerw tlenowych i metabolicznych naruszonych podczas wysiłku.

Drgania mechaniczne (wibracje) – Zespół zjawisk występujących na stanowiskach pracy, polegających na przekazywaniu energii ze źródła drgań od organizmu człowieka oraz przez określone części ciała będące w kontakcie z drgającym źródłem w czasie wykonywania czynności zawodowych.

Dźwięk – Zmiana ciśnienia (w powietrzu lub innym ośrodku) odczuwalna przez ucho ludzkie.

Ekspozycja na hałas (dzienna lub tygodniowa) – Odpowiednik poziomu ekspozycji na hałas odniesiony do dnia lub tygodnia pracy. Tzw. "dawka hałasu" [EA,Te], [Pa2.s]. Miarą dziennej ekspozycji na hałas jest połączenie 2 czynników: poziomu hałasu, na który narażony jest pracownik oraz czas jego trwania.

Związek pomiędzy ekspozycją na hałas, a poziomem ekspozycji.

Wzór

EA,Te = 1,15 .10-5 .100,1LEX,8h

Elektromiografia – Metoda oceny napięcia mięśni polegająca na rejestracji sygnałów elektrycznych mięśni.

Ergonomiczna diagnoza – patrz "Diagnoza ergonomiczna".

Ergonomia – Dziedzina nauki i praktyki, której celem jest kształtowanie działalności człowieka - w tym przede wszystkim pracy - odpowiednio do jego fizjologicznych i psychologicznych właściwości.

Fon – Jednostka poziomu głośności wyrażona w skali decybeli, 1 fon odpowiada poziomowi głośności dźwięku o częstotliwości równej 1 kHz i o poziomie ciśnienia akustycznego 1 dB (1 fon = 1 dB, przy 1kHz).

Głośność – Wielkość charakteryzująca subiektywne odczuwanie natężenia dźwięku przez człowieka (stanowi podstawę dla zróżnicowań dynamiki, czyli siły brzmienia w utworze muzycznym). Głośność zależy od natężenia i częstotliwości dźwięku. Przy stałym natężeniu jako najgłośniejsze odbierane są dźwięki o częstotliwości 3-4 kHz, zaś jako najmniej głośne dźwięki o częstotliwości poniżej 100 Hz oraz powyżej 10000 Hz. Jednostką głośności jest son.

Hałas – Każdy dźwięk, który może doprowadzić do utraty słuchu albo może być szkodliwy dla zdrowia lub niebezpieczny z innych względów.

Hałas impulsowy – Hałas składający się z jednego lub wielu zdarzeń dźwiękowych każde o czasie trwania mniejszym niż 1 s.

Hałas infradźwiękowy – Hałas, w którego widmie występują składowe o częstotliwościach infradźwiękowych od 1 do 20Hz i niskich częstotliwościach słyszalnych.

Hałas nieustalony – Hałas, którego poziom dźwięku A w określonym miejscu, mierzony przy włączonej charakterystyce dynamicznej S miernika poziomu dźwięku, zmienia się podczas obserwacji więcej niż o 5 dB.

Hałas ultradźwiękowy – Hałas, w którego widmie występują składowe o częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych - od 10 kHz do 40 kHz.

Hałas ustalony – Hałas, którego poziom dźwięku A w określonym miejscu, mierzony przy włączonej charakterystyce dynamicznej S miernika poziomu dźwięku, zmienia się podczas obserwacji nie więcej niż o 5 dB.

Komora bezechowa – Pomieszczenie w którym nie ma fal odbitych.

Konflikt roli – Sytuacja, gdy wymagania kierowane wobec pracownika są wzajemnie sprzeczne tzn. zastosowanie się do jednego z nich utrudnia (lub nawet wyklucza) zastosowanie się do drugiego.

Kontrola w pracy – Stopień, w jakim pracownik ma możliwość swobodnego planowania i wykonywania czynności roboczych oraz wpływania na warunki pracy.

Maksymalny poziom dźwięku A (LAmax) – maksymalna wartość skuteczna poziomu dźwięku A.

Moc akustyczna (P) – Całkowita moc akustyczna wytworzona przez źródło wyznaczona zgodnie z metodą podaną w arkuszu normy ISO 9614.

Natężenie dźwięku – Uśredniony w czasie wektor I(t) w stacjonarnym polu akustycznym

Nauszniki przeciwhałasowe – Ochronnik słuchu składający się z dwóch czasz tłumiących dociskanych do małżowin usznych albo do głowy, całkowicie zakrywający małżowiny uszne. Czasze mogą być dociskane do głowy za pomocą specjalnej sprężyny dociskowej przeznaczonej do noszenia na szczycie głowy albo z tyłu głowy albo pod brodą. Nauszniki uniwersalne mają sprężynę przystosowaną do noszenia we wszystkich tych pozycjach. POLSKA NORMA PN-86/N-01309/02.

NDN – Najwyższe dopuszczalne natężenie (NDN) fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia są ustalone jako wartości średnie, których oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i tygodniowego, określonego w kodeksie pracy wymiaru czasu pracy, przez okres jego aktywności zawodowej, nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

NDSNajwyższe dopuszczalne stężenie.

Obiekty przeznaczone dla jednostek ratowniczo-gaśniczychto strażnice i inne budynki wraz z instalacjami i urządzeniami. Obiektami tymi są także strażnice i inne budynki użytkowane przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej podczas pełnienia służby, należące do Ochotniczych Straży Pożarnych lub innych podmiotów, rozumiane jako czasowe posterunki.

Osłona – to element lub zestaw elementów konstrukcyjnych służących do ochrony człowieka przed niebezpiecznymi lub uciążliwymi wpływami pracujących części, mechanizmów i układów roboczych maszyn lub innych urządzeń technicznych.

Pochłanianie dźwięku – Zjawisko pobierania energii akustycznej z rozpatrywanego obszaru środowiska bądź przenoszenie jej poza ten obszar, bądź zamianę na energię cieplną

Poduszka uszczelniająca – Część odkształcalna zawierająca zazwyczaj piankę plastyczną lub ciekły wypełniacz, dopasowana do obrzeża czaszy w celu polepszenia komfortu i dopasowania nauszników przeciwhałasowych do głowy.
POLSKA NORMA PN-86/N-01309/02.

Poziom dźwięku A (LA) [dB] - poziom ciśnienia akustycznego skorygowany według charakterystyki częstotliwościowej A.

Poziom dźwięku C (LC) [dB] - poziom ciśnienia akustycznego skorygowany według charakterystyki częstotliwościowej C.

Poziom ciśnienia akustycznego (Lp) – Jest to bezwymiarowa wielkość przedstawiona w skali logarytmicznej opisująca stosunek średniego kwadratu ciśnienia akustycznego do tzw. ciśnienia odniesienia. 10 logarytmów przy podstawie 10 ze stosunku kwadratu ciśnienia akustycznego do kwadratu ciśnienia akustycznego odniesienia. Ciśnienie akustyczne odniesienia wynosi 20 mPa.

L=10lg([p2]/p20)

gdzie:

[p2] - średni kwadrat ciśnienia kaustycznego,

p0 - 2*10-5 [Pa] - wartość ciśnienia odniesienia.

Poziom ekspozycji na hałas – Wielkość stosowana do scharakteryzowania hałasu zmieniającego się w czasie lub zmiennej ekspozycji na hałas. Definiowany jest jako równoważny (uśredniony energetycznie) poziom dźwięku A, [dB], wyznaczony dla czasu ekspozycji na hałas równego znormalizowanemu czasowi pracy (tj. dla 8-godzinnego dnia pracy lub tygodnia pracy).

Wzory

odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru pracy:

LEX,8h = LAeq,Te + 10 lg(Te/To)

odniesiony do tygodnia pracy:

LEX,W = 10lg(1/5Σ100,1(Lex,8h)i)

LAeq,Te - równoważny poziom dźwięku A wyznaczony dla czasu ekspozycji Te, w dB

To - czas odniesienia = 8h = 28800 s

i - kolejny dzień roboczy w rozważanym tygodniu

n - liczba dni roboczych w rozważanym tygodniu (może być różna od 5).

Poziom mocy akustycznej (Lw) – Miara logarytmiczna mocy akustycznej emitowanej przez źródło.

Poziom tła – Poziom dźwięku A, dźwięków zakłócających występujących w czasie badania ochronnika słuchu lub odpowiadające mu poziomy ciśnienia akustycznego w tercjowych lub oktawowych pasmach częstotliwości mierzone w czasie nieobecności słuchacza lub przy usuniętym urządzeniu do pomiaru tłumienia wtrącenia, w punkcie odniesienia, kiedy nie jest emitowany sygnał testowy.

Praca uciążliwa – Praca w warunkach narażenia na działanie czynników uciążliwych środowiska pracy:

 • Hałas

Praca w warunkach uciążliwych ma miejsce wówczas, gdy hałas, rozpatrywany jako czynnik uciążliwy, przekracza dopuszczalne wartości, według kryterium uciążliwości.

 • Drgania mechaniczne (wibracje)

Praca w warunkach uciążliwych ze względu na wibracje, ma miejsce gdy odniesiona do 8-godzinnej ekspozycji wartość sumy wektorowej ważonych przyspieszeń drgań wyznaczonych na stanowisku pracy zawiera się między połową ustalonej wartości dopuszczalnej a wartością dopuszczalną wibracji, jako czynnika szkodliwego.

 • Mikroklimat
  Praca w warunkach uciążliwych, ze względu na mikroklimat zimny, ma miejsce wówczas, gdy zmierzone wartości wskaźnika WCI zawierają się w granicach pomiędzy 1200 i 2000.

Praca w warunkach uciążliwych, ze względu na mikroklimat gorący ma miejsce wówczas, gdy jego wartości zawierają się między strefą komfortu a dopuszczalnymi wartościami obciążenia, wyznaczonymi za pomocą wskaźnika WBGT.

 • Obciążenie narządu wzroku

Praca stwarzająca duże obciążenie narządu wzroku jest to praca, która co najmniej przez połowę czasu zmiany roboczej wymaga czynności wzrokowych w warunkach charakteryzujących się przynajmniej jedną z wymienionych właściwości:

- niski współczynnik odbicia szczegółu pracy wzrokowej z jego tłem,

- mały wymiar szczegółu pracy wzrokowej,

- częste zmiany odległości obserwacji, powodujące konieczność dużych zmian akomodacji,

- częste zmiany adaptacji oczu do dużych zmian poziomu jasności w polu pracy wzrokowej,

- zmienne warunki oświetlenia na zewnątrz pomieszczenia, które mogą powodować występowanie olśnienia, przy pracy wymagającej koncentracji.

 • Praca fizyczna

Praca z dużym obciążeniem wysiłkiem dynamicznym określonych grup mięśniowychjest to praca związana z wysiłkiem mięśni wynikającym z ruchu ciała lub jego części, wykonywana z rozwijaniem sił dużych w stosunku do siły maksymalnej tych mięśni.

Praca o dużym obciążeniu wysiłkiem dynamicznymjest to praca o wydatku energetycznym w granicach 6300-8400KJ dla mężczyzn i 3700-5000KJ dla kobiet.

Praca związana z dużym obciążeniem wysiłkiem statycznym określonych grup mięśniowychjest to praca związana z wysiłkiem mięśni pozostających w napięciu, wynikającym z utrzymywania wymuszonej pozycji ciała lub wywierania dużych sił przez określone grupy mięśniowe (utrzymywanie narzędzia, przedmiotu itp.).

Praca wymagająca wymuszonej pozycji ciałajest to praca wykonywana w pozycji, którą narzuca konstrukcja stanowiska pracy lub rodzaj wykonywanej czynności nie dające możliwości jej zmiany, odpowiednio do odczuwanej potrzeby pracownika.

Praca uciążliwa ze względu na wykonywanie ruchów monotypowychjest to praca polegająca na wykonywaniu przez ponad połowę czasu zmiany roboczej ruchów powtarzalnych, czyli wykonywanych przez te same grupy mięśniowe w ten sam sposób, z częstością co najmniej dwóch lub więcej razy na minutę.

 • Obciążenie psychiczne pracą – monotonia

Praca o dużym stopniu monotonii jest to praca, w przypadku której występują wszystkie wymienione niżej elementy procesu i środowiska pracy:

o   mały zakres zmienności warunków pracy, praca odbywa się zawsze w tym samym miejscu, w otoczeniu tych samych osób, w jednakowych warunkach stymulacji bodźcami środowiska (np. jednostajny szum),

o   mały zakres zmienności procesu pracy, rodzaj i kolejność wykonywanych czynności są zawsze takie same i powtarzają się w stałych, krótkich odstępach czasu,

o   łatwość pracy, praca wykluczająca konieczność intelektualnego zaangażowania,

o   konieczność zachowania stałej uwagi i czujności, stałe śledzenie i obserwacja sygnałów, w oczekiwaniu na pojawienie się ważnej informacji.

 • Praca wymagająca koncentracji uwagi

Praca związana z dużym obciążeniem psychicznym spowodowanym odbiorem informacji i podejmowaniem decyzji, od wykonywania której nie można oderwać się przed zakończeniem cyklu pracy, ze względu na liczbę i wagę bieżących informacji (np. praca chirurga, kontrolera ruchu lotniczego).

Prace szczególnie niebezpieczne - są to prace, o których mowa w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 80 do § 110), oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

Pył respirabilny – Zbiór cząstek przechodzących przez selektor wstępny o charakterystyce przepuszczalności według wymiarów cząstek opisanej logarytmiczno - normalną funkcją prawdopodobieństwa ze średnią wartością średnicy aerodynamicznej wynoszącą 3,5+/-0,3µm i geometrycznym odchyleniem standardowym równym 1,5+/-0,1.

Rezonans – Zjawisko gwałtownego wzrostu amplitudy drgań układu mechanicznego lub elektrycznego zachodzące, gdy częstość drgań wymuszających zbliża się do częstości drgań własnych.

Zjawisko rezonansu przebiega tym gwałtowniej, im mniejsze jest tłumienie w układzie. Ma decydujące znaczenie dla procesu wydobywania dźwięku w instrumentach muzycznych. Oddziałuje niekorzystnie na wiele typów konstrukcji.

Siła docisku czaszy tłumiących nauszników przeciwhałasowych – Siła, z jaką czasze tłumiące są dociskane do okołousznych powierzchni głowy.
Siłę docisku oznacza się symbolem F i wyraża w niutonach, N.
POLSKA NORMA PN-86/N-01309/02

Słuch – Zdolność odbioru fal dźwiękowych przez zwierzęta i człowieka.

Stanowisko pracy – Przestrzeń wraz z wyposażeniem związanym z wykonywaniem pracy.

Stres – Nadmierna reakcja na jakiekolwiek obciążenie środowiska, obejmująca zmiany neurohormonalne.

Stresor – Czynnik wywołujący stres. Szczytowy poziom dźwięku C (LCpeak) maksymalna wartość chwilowa poziomu dźwięku C.

Sygnały bezpieczeństwa - są to sygnały świetlne i dźwiękowe, komunikaty słowne lub sygnały ręczne, przekazujące informacje istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Sygnały dźwiękowe - jest to sygnały akustyczne (dźwiękowe) emitowane przez urządzenia przeznaczone do tego celu, bez użycia głosu ludzkiego i nie emitujące tego głosu, wskazujący na zaistnienie oraz - w razie potrzeby - trwanie i zakończenie niebezpiecznej sytuacji.

Sygnał świetlny - jest to sygnał emitowany przez urządzenie wykonane z przezroczystych lub półprzezroczystych materiałów, podświetlonych od wewnątrz lub z tyłu, tak aby dawało to efekt świecącej powierzchni.

Szum biały – Dźwięk złożony, którego gęstość widmowa mocy akustycznej nie zależy od częstotliwości. Poziom ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych dla szumu białego rośnie ze wzrostem częstotliwości środkowej pasma 3 dB na oktawę.

Szum różowy – Dźwięk złożony, którego gęstość widmowa mocy akustycznej jest odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości. Poziom ciśnienia akustycznego w tercjowych (oktawowych) pasmach częstotliwości nie zależy od częstotliwości środkowej pasma.

Teren zakładu pracy - jest to przestrzeń wraz z obiektami budowlanymi, będącą w dyspozycji pracodawcy, w której pracodawca organizuje miejsca pracy.

Tłumienie dźwięku – Różnica w dB między progiem słyszenia z ochronnikiem słuchu i bez niego dla badanego słuchacza i danego sygnału testowego.

Tłumienie wtrącenia – Algebraiczna różnica w dB między poziomem ciśnienia akustycznego w tercjowym paśmie częstotliwości mierzonym mikrofonem testera (ATF) w odpowiednim polu akustycznym i pod odpowiednimi warunkami przy braku nauszników i poziomem ciśnienia akustycznego przy założonych nausznikach, z zachowaniem pozostałych warunków. POLSKA NORMA PN-86/N-01309/02

Tłumienność – Parametr charakteryzujący własności transmisyjne drogi przesyłania sygnału. Tłumienność równa jest stosunkowi mocy sygnału na początku drogi do mocy sygnału na jej końcu. POLSKA NORMA PN-86/N-01309/02

Ton – Dźwięk prosty, monochromatyczna harmoniczna fala akustyczna opisywana funkcją sinus. Złożenie tonów o różnych amplitudach i częstościach daje dźwięk, a proporcje tych amplitud i częstości określają tzw. barwę dźwięku.

Ubytek słuchu – Miara zmian właściwości organu słuchu zachodzących zarówno z wiekiem jak i wskutek przebytych chorób lub urazów.

 

Urządzenia ochronne - to osłony lub takie urządzenia, które spełniają poniższe funkcje:

 • zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych;
 • powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie nibezpiecznej;
 • nie pozwalają na włączenie elementów niebezpiecznych, jeżeli pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej;
 • zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych.

Wkładka przeciwhałasowa – Ochronnik słuchu noszony w zewnętrznym kanale usznym albo w małżowinie usznej zamykający wejście do zewnętrznego kanału usznego.
POLSKA NORMA PN-86/N-01309/02

Włókna respirabilne – Włókna o długości powyżej 5µm o maksymalnej średnicy poniżej 3µm i o stosunku długości do średnicy > 3.

Współczynnik pochłaniania dźwięku – Miara pochłaniania dźwięku, określona jako stosunek akustycznej przeniesionej w głąb materiału do energii padającej na jego powierzchnię.

Wydarzenie wypadkowe bezurazowe – Niebezpieczne zdarzenie związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia.

Wypadek przy pracy – Nagłe zdarzenie, powodujące uraz u osoby poszkodowanej i wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą:

 1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych; 
 2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia; 
 3. w czasie pozostawania w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas:

 1. uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe,
 2. wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 3. pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie,
 4. odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy,
 5. wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni,
 6. wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 7. współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 8. wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
 9. wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
 10. wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi,
 11. odbywania służby zastępczej,
 12. nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium,
 13. wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673 z późn.zm)

Wypadek przy pracy rolniczej – Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

1) na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub

2) w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, albo w drodze powrotnej, lub

3) podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo w związku z wykonywaniem tych czynności, lub

4) w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt 3, albo w drodze powrotnej.

 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 1998 nr 7 poz. 25 z późn. zm.)

Wypadek śmiertelny przy pracy (lub traktowany na równi z wypadkiem przy pracy) – to wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673 z późn.zm).

Wypadek zbiorowy – to wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia, uległy co najmniej dwie osoby. 

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673 z późn.zm).

Ześlizg to urządzenie stanowiące wyposażenie strażnicy pozwalające podczas alarmu na opuszczenie się strażaków po słupie ześlizgu, poprzez otwór w stropie, w celu jak najszybszego wyjazdu do akcji ratowniczej.

Znak bezpieczeństwa - jest to znak utworzony przez kombinację kształtu geometrycznego, barwy i symbolu graficznego lub obrazkowego (piktogramu) albo tekstu, przekazujący określoną informację związaną z bezpieczeństwem lub jego zagroŜeniem,

Zwłóknienia – Zmiany chorobowe o strukturze włóknistej. Zwłóknienia w płucach zmniejszają powierzchnię oddechową, powodując duszność i ciężkie komplikacje.

 

PM/12

Aktualności