Aktualności

Testy sprawności fizycznej w Państwowej Straży Pożarnej

Okresowa ocena sprawności fizycznej strażaka obejmuje próbę wydolnościową i test sprawności fizycznej. Do oceny sprawności fizycznej przystępuje strażak, który posiada aktualne zaświadczenie lekarskie.

Corocznej ocenie sprawności fizycznej podlega strażak:

  • w wieku do 55 roku życia;
  • w wieku powyżej 55 roku życia, jeżeli bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych;
  • powyżej 55 roku życia, na własną prośbę, jeżeli nie bierze bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Ocenę sprawności fizycznej przeprowadza się w ciągu roku kalendarzowego w terminach:

  • od 1 marca do 30 kwietnia;
  • od 1 października do 30 listopada.

Ocenę sprawności fizycznej przeprowadza się w czasie służby strażaka.

Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie przez strażaka do oceny sprawności fizycznej w terminach, o których mowa w ust. 1, powoduje uzyskanie oceny negatywnej.

 

Sposób przeprowadzenia testu sprawności fizycznej

Próby sprawnościowe testu sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym w pomieszczeniu zamkniętym o utwardzonej nawierzchni. Strażak do każdej z prób podchodzi tylko raz. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.

Test sprawności fizycznej dla strażaków (mężczyzn i kobiet) biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmuje:

1) podciąganie się na drążku;

2) bieg po kopercie;

3) próbę wydolnościową.

Test sprawności fizycznej dla pozostałych strażaków obejmuje:

1) w przypadku mężczyzn - próby jak dla strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych;

2) w przypadku kobiet:

a) rzut piłką lekarską,

b) bieg po kopercie,

c) próbę wydolnościową.

 

Opis próby wydolnościowej

Próba wydolnościowa (Beep test) polega na bieganiu między dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego strażak musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli strażak dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału.

Koniec testu następuje w momencie, gdy strażak dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem.

Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba pełnych przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10 - 9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 - numer 20-metrowego odcinka.

Liczba odcinków 1 odc. 2 odc. 3 odc. 4 odc. 5 odc. 6 odc. 7 odc. 8 odc. 9 odc. 10 odc. 11 odc. 12 odc. czas odcinka (s)
Poziom Przebiegnięty dystans (m)
1 20 40 60 80 100 120 140 9,0
2 160 180 200 220 240 260 280 300 8,0
3 320 340 360 380 400 420 440 460 7,5
4 480 500 520 540 560 580 600 620 640 7,2
5 660 680 700 720 740 760 780 800 820 6,8
6 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 6,5
7 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1220 6,2
8 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420 1440 6,0
9 1460 1480 1500 1520 1540 1560 1580 1600 1620 1640 1660 5,7
10 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860 1880

5,5

11 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 5,3
12 2140 2160 2180 2200 5,1

 

 

I. Podciąganie się na drążku

Drążek jest umieszczony na wysokości doskocznej, pozwalający na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, strażak ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test sprawności fizycznej.

Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) - ramiona wyprostowane w stawach łokciowych i pozostaje w bezruchu. Na komendę "start" ćwiczący podciągnięcia się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej i następnie ponawia ćwiczenie.

Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć. Jeśli strażak nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się na drążku do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu na drążku o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbą prawidłowo zaliczonych podciągnieć. 

Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia. Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.    

II.  Rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy

Strażak ustawia się przed linią, przodem do kierunku rzutu. Unosi piłkę o wadze 2 kg oburącz za głowę  i wykonuje rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt, w którym piłka zetknęła się z podłożem.

Przekroczenie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie, a przed kontaktem piłki z podłożem, powoduje niezaliczenie próby.

III. Bieg po kopercie

Konkurencja jest przeprowadzana na polu prostokąta o wymiarach 3 x 5 m, na którym w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy o szerokości 5 cm krzyże mają wymiary 20 x 20 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160-180 cm - podstawa tyczki w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek).

Sposób przeprowadzenia konkurencji: strażak na komendę "na miejsca" podchodzi do linii startu i zajmuje pozycję startową. Na komendę "start" strażak rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A-B-E-C-D-E-A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Strażak pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, strażak musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu i dopiero kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, strażakowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Strażak może popełnić 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy.

 

Wyniki oceny sprawności fizycznej strażaka ewidencjonowane są w „Indywidualnej karcie oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej”.

Ocenę (w skali 1-6) wystawia się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów, z uwzględnieniem  punktów preferencyjnych, przyznanych w zależności od grupy wiekowej strażaka.

 

Punkty preferencyjne

                  Grupa wiekowa                       Wiek strażaka                   Pkt-y preferencyjne

                            I                                      do 29 lat                             0 pkt

                            II                                    30 – 34 lat                           10 pkt

                            III                                   35 – 39 lat                           20 pkt

                            IV                                   40 – 44 lat                           25 pkt

                            V                                    45 – 49 lat                           30 pkt.

                            VI                                  50 lat i powyżej                    35 pkt.

 

Skala ocen

                         Średnia arytmetyczna z pkt-ów                                                Ocena

                             + pkt-y preferencyjne                                       Cyfrowo                           Słownie

                            nie przystąpienie do testów                                    -                             negatywna

                                 Poniżej 41 pkt                                                   1                          niedostateczny

                                      41 – 45 pkt                                                   2                                  słaba

                                      46 – 50 pkt                                                   3                             dostateczna

                                      51 – 55 pkt                                                   4                                 dobra

                                      56 – 60 pkt                                                   5                            bardzo dobra

                                      61 pkt i powyżej                                           6                               wybitna

 

PM/19

Sposób przeprowadzenia testów sprawności fizycznej

Punktacja testów sprawności fizycznej

Sposób przeprowadzenia próby wydolnościowej

Indywidualna karta testów sprawności fizycznej